ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
dot
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

 

วิสัยทัศน์

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม ศรีเมืองชุมน่าอยู่ คนมีความรู้คู่คุณธรรม นำวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสวัสดิการ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สุขภาพดีถ้วนหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักธรรมาภิบาล”

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุมicon

โครงการอบรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม ต่อกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุมicon

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

โครงการถนนหินผุ ซอย 4 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8


รายละเอียดเพิ่มเติม.

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุicon


More...
dot
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างicon


More...
dot
ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้


More...
dot
ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพicon

ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ


More...
dot
ผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งานicon

 ผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน


More...
dot

สถานที่สำคัญ


เผยแพร่เอกสารระบบเผยแพร่เอกสารicon

 เอกสารเผยแพร่


More...
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

More...
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงิน

More...
ปฎิทินนัดหมายปฎิทินนัดหมาย

More...
ระบบบริหารงานบุคคลระบบบริหารงานบุคคลicon

More...
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467