ReadyPlanet.com
dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงหินคลุกหินผุ ถนนเลียบคลองชลประทาน 1L-4R-RMC1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุกหินผุ ถนนเลียบคลองชลประทาน 1L-4R-RMC1.pdf

ราคากลาง โครงการลงหินคลุกหินผุ ถนนเลียบคลองชลประทาน 1L-4R-RMC1.pdf

โครงการลงหินคลุกหินผุ ถนนข้างลำเหมืองเอ๋อ (ระหว่างหัวนานายอนงค์ ศรีธิกัน ถึง นานายแหลง โกติแพง) หมู่ที่ 5 บ้านสันธาตุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุกหินผุ ถนนข้างลำเหมืองเอ๋อ (ระหว่างหัวนานายอนงค์  ศรีธิกัน ถึง นานายแหลง โกติแพง) หมู่ที่ 5 บ้านสันธาตุ.pdf

ราคากลาง โครงการลงหินคลุกหินผุ ถนนข้างลำเหมืองเอ๋อ (ระหว่างหัวนานายอนงค์  ศรีธิกัน ถึง นานายแหลง โกติแพง) หมู่ที่ 5 บ้านสันธาตุ.pdf

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันถนนเหนือ หมู่ที่ 1

ราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันถนนเหนือ หมู่ที่ 1.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันถนนเหนือ หมู่ที่ 1.pdf

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.(ชั้นล่าง)

ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.(ชั้นล่าง).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.(ชั้นล่าง).pdf

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 14 หมู่ที่ 5 บ้านสันธาตุ

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 14 หมู่ที่ 5 บ้านสันธาตุ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 14 หมู่ที่ 5 บ้านสันธาตุ.pdf

ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำ บริเวณชุมชนแห่งการเรียนรู้ตำบลศรีเมืองชุม บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 7

ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำ บริเวณชุมชนแห่งการเรียนรู้ตำบลศรีเมืองชุม บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 7.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้นแบบ.pdf

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายหนองแม่ย่าปึก บ้านศรีป่าสัก หมู่ที่ 9

ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายหนองแม่ย่าปึก บ้านศรีป่าสัก หมู่ที่ 9.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายหนองแม่ย่าปึก บ้านศรีป่าสัก หมู่ที่ 9.pdf

โครงการจ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณในโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมู่ที่ 7 บ้านท่าศาลา

ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณในโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมู่ที่ 7 บ้านท่าศาลา.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณในโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมู่ที่ 7 บ้านท่าศาลา.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัยในตำบลศรีเมืองชุม จำนวน 18 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัยในตำบลศรีเมืองชุม จำนวน 18 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าม่านหน้าต่างและผ้าม่านฉากเวที

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าม่านหน้าต่างและผ้าม่านฉากเวที.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพรมปูเวที จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพรมปูเวที จำนวน 1 ชุด.pdf

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ 6

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล_ ซอย 4 หมู่ 6.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล_ ซอย 4 หมู่ 6.pdf 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายกลาง หมู่ 3

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล_ถนนสายกลาง หมู่ 3.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล_ถนนสายกลาง หมู่ 3.pdf

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 หมู่ 2

ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล_ หมู่ 7 - หมู่ 5.pdf

ประกาศผูู้ชนะ โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล_ หมู่ 7 - หมู่ 5.pdf

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 หมู่ 2

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล_ ซอย 12 หมู่ 2.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล_ ซอย 12 หมู่ 2.pdf

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน RMC 1

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล_เลียบคลองชลประทาน RMC 1.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล_เลียบคลองชลประทาน RMC 1.pdf

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต.ศรีเมืองชุม

ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต_ศรีเมืองชุม.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต_ศรีเมืองชุม.pdf

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4

ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4.pdf

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ 1 ซอย 15

ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล_หมู่ 1 ซอย 15.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล_หมู่ 1 ซอย 15.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » [Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467