ReadyPlanet.com
dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ 6

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล_ ซอย 4 หมู่ 6.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล_ ซอย 4 หมู่ 6.pdf 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายกลาง หมู่ 3

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล_ถนนสายกลาง หมู่ 3.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล_ถนนสายกลาง หมู่ 3.pdf

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 หมู่ 2

ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล_ หมู่ 7 - หมู่ 5.pdf

ประกาศผูู้ชนะ โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล_ หมู่ 7 - หมู่ 5.pdf

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 หมู่ 2

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล_ ซอย 12 หมู่ 2.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล_ ซอย 12 หมู่ 2.pdf

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน RMC 1

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล_เลียบคลองชลประทาน RMC 1.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล_เลียบคลองชลประทาน RMC 1.pdf

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต.ศรีเมืองชุม

ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต_ศรีเมืองชุม.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต_ศรีเมืองชุม.pdf

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4

ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4.pdf

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ 1 ซอย 15

ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล_หมู่ 1 ซอย 15.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล_หมู่ 1 ซอย 15.pdf

โครงการจัดซื้อเก้าอี้บุนวม

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเก้าอี้บุนวม.pdf 

โครงการจ้างเหมาออกแบบภูมิทัศน์

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาออกแบบภูมิทัศน์.pdf 

จัดซื้อระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8

กรรมการราคากลาง.pdf

ประกาศผู้ชนะ.pdf

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน สาย RMC 1 บ้านสันถนนใต้ หมู่ 2

ราคากลาง.pdf

ประกาศผู้ชนะ.pdf

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายกลางบ้าน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 3

ราคากลาง.pdf

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมคลัชและถ่ายน้ำมันเครื่อง รถดับเพลิง บล-9751

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมคลัชและถ่ายน้ำมันเครื่อง รถดับเพลิง บล-9751.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารในโครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารในโครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 อัน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเหล็กเส้น จำนวน 10 เส้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเหล็กเส้น จำนวน 10 เส้น.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 2561.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » [Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467