ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   11:21:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   11:20:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในโครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   11:19:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในโครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   11:17:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   11:16:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   11:15:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   11:14:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ในโครงการแข่งขันกีฬาพพื้นบ้านสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   11:13:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ในโครงการแข่งขันกีฬาพพื้นบ้านสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งในโครงการแข่งกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   11:11:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งในโครงการแข่งกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่รูปพระเจ้าพรหมมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   11:03:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่รูปพระเจ้าพรหมมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องสักการะพระเจ้าพรหมมหาราช จำนวน 7 พาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   11:01:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องสักการะพระเจ้าพรหมมหาราช จำนวน 7 พาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   11:00:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันตามโครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   10:59:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันตามโครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุกหลังสุสาน หมู่ 8 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   10:57:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุกหลังสุสาน หมู่ 8 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 5 (กู่แดง) หมู่ 2 บ้านสันถนนใต้ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   10:55:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 5 (กู่แดง) หมู่ 2 บ้านสันถนนใต้ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลาน คสล. (รอบอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   10:54:19

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลาน คสล. (รอบอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุก/หินผุ ถนนข้างลำเหมืองเอ๋อ หมู่ 5 บ้านสันธาตุ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   10:52:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุก/หินผุ ถนนข้างลำเหมืองเอ๋อ หมู่ 5 บ้านสันธาตุ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (ม.ค.62) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   10:27:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (ม.ค.62) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5881 เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   10:26:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5881 เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (ก.พ.62) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   10:25:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (ก.พ.62) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยงานจัดเก็บรายได้ (ก.พ.62) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   10:23:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยงานจัดเก็บรายได้ (ก.พ.62) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยงานพัสดุ (ก.พ.62) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   10:22:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยงานพัสดุ (ก.พ.62) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยงานนายช่างโยธา (ก.พ.62) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   10:20:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยงานนายช่างโยธาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยงานนายช่างโยธา (ก.พ.62) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อดูแลทำความสะอาดและช่วยดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (ก.พ.62) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   10:19:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อดูแลทำความสะอาดและช่วยดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (ก.พ.62) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อดูแลทำความสะอาดและช่วยดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 3 บ้านสันโค้ง (ก.พ.62) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
วันที่ 18/04/2019   10:18:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อดูแลทำความสะอาดและช่วยดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 3 บ้านสันโค้ง (ก.พ.62) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » [Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467