โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.ศรีเมืองชุม   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 หมู่ 2   โครงการซ่อมแซมถนน 2 จุด   โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ 1 ซอย 15   โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. หมู่ 7 - หมู่ 5   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ 6   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.14 ม.5   โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน RMC 1 หมู่ที่ 2   โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายกลาง หมู่ 3   โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต.ศรีเมืองชุม   โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4   โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต. ศรีเมืองชุม   โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ 4   โครงการปรับปรุงแท่นศาลพระภูมิ อบต.   โครงการต่อเติมหลังคาคลุมทางเดิน เข้า-ออก ศพด.   โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 7   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ 2   โครงการจ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณใน รร.ชุมชนแห่งการเรียนรู้   โครงการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้นแบบ   ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาโดยก่อสร้างฐานถังกรองน้ำ หมู่ 3   โครงการก่อสร้างป้ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต.ศรีเมืองชุม   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาธง