ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 7 เชื่อมซอย 10 และซอย 21 หมู่ที่ 2   ราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน หมูที่ 3   ราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมถนนคสล. ซอย 10 หมู่ที่ 5   ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ 6   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่พัฒนา   โครงการขยายถนน คสล.บ้านท่าศาลา – บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 7 บ้านท่าศาลา   โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายหนองแม่ย่าปึกบ้านศรีป่าสัก หมู่ที่ 9   โครงการขยายไหล่ทางถนนสายกลางบ้าน ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 4   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 หมู่ที่ 5 บ้านสันธาตุ   โครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสันโค้ง   โครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอย 21 หมู่ 1   โครงการปรับปรุงถนนสาย IR-RMC 2 เชื่อมถนน DC 4 โดยลงหินผุ   โครงการปรับปรุงถนนรอบวัดท่าศาลา หมู่ 7   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/1 หมู่ที่ 2   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองชลประทาน RMC 1หมู่ที่ 1 บ้านสันถนนเหนือ   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 1 เชื่อมซอย 5 หมู่ที่ 9   โครงการลงหินคลุก หลังสุสาน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่พัฒนา   โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 5 หมู่ 2   โครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอย 4 หมู่ที่ 8   โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 14 หมู่ 3   โครงการลงหินคลุก-หินผุถนนเลียบคลองชลประทาน-1L-4R-RMC1   โครงการลงหินคลุก-หินผุถนนข้างลำเหมืองเอ๋อ-หมู่ที่ 5   โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 13 หมู่ 4   โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง DC4 หมู่ 4   โครงการเทลาน คสล.รอบอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจตามรอยพ่อ   โครงการปรับปรุงอาคารสนง.ชั้นล่าง   โครงการเจาะบ่อบ่าดาล หมู่ 1