ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563   ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม   โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของ อบต.ศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2563