แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒