ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีเมืองชุม