เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี