นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี