รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2562   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2561   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2559   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ. 25560