รายงานตรวจสอบการคลัง บัญชีและผัสดุ (แบบ ส.ต.1)   เรื่อง รายงานชี้แจ้ง สตง.จัดซื้อรถขยะ