รายงานผลและการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมจัดทำและทบทวนแผนชุมชม ประจำปี พ.ศ. 2563   การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนา ประจำปี 2562   รายงานผลการดำเนิน/ผลสำรวจความพึงพอใจ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลศรีเมืองชุม   ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2562   ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561