รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล 14 ธันวาคม 2560