เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   มาตราการป้องกันการรับสินบน   มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ