แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน อบต. ศรีเมืองชุม ปี 2562   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี   แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)