หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน อบต. ศรีเมืองชุม   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี   แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)