คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญ/ผู้รับผิดชอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข   คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้รับผิดชอบ บุคลากรสังกัดกองคลัง   คู่มือปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ผู้รับผิดชอบตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.   คู่มือการปฎิบัติงานกองการศึกษา/ผู้รับผิดชอบตำแหน่ง นักวิชการศึกษา,ครูผู้ดูแลเด็ก   คู่มือปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล   คู่มือการปฎิบัติงานกองคลัง/ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งนักวิชการคลัง,นักวิชการการเงินและบัญชี,นักวิชการพัสดุ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   คู่มือการปฎิบัติงานสวัสดิการชุมชน/ ผู้รับผิดชอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน   คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง/ผู้รับผิดชอบตำแหน่ง ผอ.กองช่าง,วิศกร,นายช่างโยธา