กิจกรรมต่างๆที่ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆของ อบต.ศรีเมืองชุม ในปี 2564   รายงานการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา พ.ศ.2563   การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง