ภาพกิจกรรม โครงการประชาชมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น   โครงการประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   การประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลศรีเมืองชุม   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาและหมอกควัน