ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

รายงานการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564

             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

         (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)

1.   ประกาศรายงานติดตาม ครั้งที่ 1.pdf

2.   รายงานการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ครั้งที่ 1.pdf

 

 

รายงานการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564

             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

         (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561)

1. รายงานการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ครั้งที่ 2.pdf

 

            แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

1. ส่วนที่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.pdf

2. ส่วนที่2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ_ศ_2557-2560).pdf

3. ส่วนที่3.pdf

4. ส่วนที่4.pdf

5. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ_ศ_ 2541-2564).pdf

6. ผ01 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ_ศ_2561-2564).pdf

7. ผ02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ_ศ_2561-2564).pdf

8. ผ03 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ_ศ_2561-2564).pdf

9. ผ05 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ_ศ_2561-2564).pdf

10. ผ08 บัญชีครุภัณฑ์.pdf

 

                               แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

                                                 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

1บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf

2. คำนำ.pdf

3. สารบัญ.pdf

4. ส่วนที่ 1 บทนำ.pdf

5. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ01 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1.pdf

6. ผ01 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ_ศ_2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1.pdf

7. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ02 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1.pdf

8. ผ02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ_ศ_2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1.pdf

9. ผ07 สรุปบัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน ผ08 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1.pdf

10. ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1.pdf

 

          แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

                                                 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

 

1ประกาศ แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2.pdf

2. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ01 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2.pdf

3. ผ01 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ_ศ_ 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับ 2.pdf

4. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ02 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2.pdf

5. ผ02 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ_ศ_ 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับ 2.pdf

6. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ05 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2.pdf

7. ผ05 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ_ศ_ 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับ 2.pdf

8. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ08.pdf

9. ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2.pdf

  

              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

                                               เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

 

1ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ_ศ_ 2561-2564).pdf

2. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ01 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1.pdf

3.  ผ01 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1.pdf

 

             แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

                                                  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

 

1ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ01 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3.pdf

2. ผ01 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3.pdf

3. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ02 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3.pdf

4. ผ02 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3.pdf

5. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ03 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3.pdf

6. ผ03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3.pdf

7. ผ07 สรุปบัญชีครุภัณฑ์ ผ08 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3.pdf

8. ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ ฉบับที่ 3.pdf

 

                แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

                                                   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2

 

1ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564).pdf

2. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ_ศ_2561-2564) ผ01 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2.pdf

3. ผ01 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ_ศ_ 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2.pdf

 

               แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

                                                  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4

 

1ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ_ศ_2561-2564) ผ01 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4.pdf

2. ผ01 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ_ศ_ 2561-2564) ผ01 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4.pdf

3. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ_ศ_2561-2564) ผ02 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4.pdf

4. ผ02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ_ศ_ 2561-2564) ผ05 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4.pdf

5. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ_ศ_2561-2564) ผ05 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4.pdf

6. ผ05 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ_ศ_ 2561-2564) ผ05 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4.pdf

7. ผ07 สรุปบัญชีครุภัณฑ์ ผ08 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4.pdf

8. ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ฉบับที่ 4.pdf

 

 

                แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

                                                   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3

 

1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ_ศ_ 2561-2564).pdf

2. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ01 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3.pdf

3. ผ01 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ_ศ_2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3.pdf

4. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ02เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3.pdf

5. ผ02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ_ศ_2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3.pdf

6. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ03 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3.pdf

7. ผ03 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ_ศ_2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3.pdf

8. ผ07 สรุปบัญชีครุภัณฑ์ ผ08 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3.pdf

9. ผ08 บัญชีครุณภัณฑ์ เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3.pdf

 

             แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

                                                  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 5

 

1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ_ศ_ 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5.pdf

2. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ_ศ_2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5.pdf

3. ผ01รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ_ศ_2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5.pdf

4. ผ07 บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์ ผ08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ_ศ_2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5.pdf

5. ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ฉบับที่ 5.pdf

 

 

             แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

                                                   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 4

 

1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4.pdf

2. ผ07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ01 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4.pdf

3. ผ01 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4.pdf

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467