ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
งบประมาณรายจ่ายประจำปี

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

 1_ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท_.pdf

2_คำแถลง.pdf

3_คำแถลง-รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ.pdf

4_คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf

5_คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf

6_บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf

7_รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตา(1).pdf

8_รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตา.pdf

9_รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf

10_รายงานประมาณการรายรับ.pdf

11_รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf

12_รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf

13_รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf

14_ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf

15_ประกาศใช้ข้อบัญญัติ.pdf

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560.pdf

 

ข้อบัญญัติงบประมารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

img-919174121.pdf

img-919171833.pdf

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561.pdf

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน.pdf

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562.pdfองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467