ReadyPlanet.com
dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปี2558
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนอัตรากำลัง3ปี/แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
dot
dot
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ปี พ.ศ.2559

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1_2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2_2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3_2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1_2559 วันที่ 25 เมษายน 2559.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2_2559 วันที่ 29 เมษายน 2559.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1_2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2_2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 3_2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1_2559 วันที่ 2 สิงหาคม 2559.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2_2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559.pdf

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 15 กันยายน 2559.pdf

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 19 กันยายน 2559.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3_2559 วันที่ 23 สิงหาคม 2559.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1_2559 วันที่ 27 ตุลาคม 2559.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1_2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559.pdf

 

ปี พ.ศ.2560องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467