ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล

 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบลศรีเมืองชุม

 

วัดสันโค้ง หมู่ที่ 3

 

 

        ความเป็นมาของวัด

        วัดสันโค้ง ตั้งอยู่เลขที่ 90 บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ไร่ งาน 60 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 95 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ เส้น 26 วา 1 ศอก จดทางสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 12 วา จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ เส้น 14 วา ศอก จดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ เส้น 14 วา ศอก จดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ และศาลาบำเพ็ญกุศล ปูชนียวุตถุ พระประธานเป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะ และพระพุทธรูปต่างๆ องค์ ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซึ่งเหมาะแก่การศึกษาและเรียนรู้ หรือท่องเที่ยวเชิงธรรมะ

        วัดสันโค้ง กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม พ.ศ. 2527 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ

พ.ศ. 2502 – 2518 พระเสาร์ อานนโท

พ.ศ. 2518 – 2520 พระอเนกศิลป์

พ.ศ. 2520 – 2522 พระถนอม

พ.ศ. 2522 – 2523 พระสุภาพ

พ.ศ. 2523 – 2524 พระยงยุทธ

พ.ศ. 2524 – 2526 พระตา

 

และตั้งแต่ พ.ศ. 2526 พระอธิการบุญศรี สุธีโร

 

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนว่านไผ่กวนอิม บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 3

 

ว่านกวนอิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นไม้มงคลซึ่งคนมักนิยมซื้อไปประดับภายในบ้าน โดยสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับครอบครัวในประชาชนในพื้นที่โดยปลูกมากในพื้นที่ของบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 3 ซึ่งนกท่องเที่ยวสามารถเดินเยี่ยมชมสวยและเลือกซื้อผลิตภันณ์จากว่านไผ่กวนอิน ซึ่งสวนว่านกวนอิมนี้ยังปลูกมากในพื้นที่บ้านสันทารายมูล ป่าแฝ หนองอ้อ ตำบลโป่งผา ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่บ้านสันโค้งอีกด้วย

 

 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิเรือนร่มเย็นเดิม ซึ่งได้มีการมอบทรัพย์สินเป็นที่ดินสิบกว่าไร่พร้อมอาคารเรือนนอนต่างๆ โดยทางองค์การบริหารสว่นตำบลศรีเมืองชุม ได้ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นศุูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน อีกทั้งศูนย์ฯดังกล่าวยังใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยปัจจุบันยังได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและศูนย์บริการคนพิการตำบลสรีเมืองชุม ภายในศูนย์ฯดังกล่าวด้วย โดยมีการจัดเจ้าหน้าท่ี่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการ จึงเป็นอึกสถานที่ที่เหมาะแก่การเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวสินค้าหัตถกรรม

กลุ่มสานสุ่มไก่

ตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสานสุ่มไก่ ประกอบด้วยสมาชิกในหลายหมู่บ้าน โดยมีการอบรมให้ความรู้ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนังงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย โดยในปัจจุบันทางกลุ่มก็ยังมีการมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากการสานสุ่มไก่แล้วยังสานเป็นอุปกรณ์ภาชนะต่างๆใช้ในบ้านเรือน โดยราคานั้นไม่แพงเลยเพราะใช้วัสดุไม้ไผ่ในท้องถิ่น ปัจจุบันทางกลุ่มได้ขอใช้พื้นที่บริเวณด้านข้างวัดมรรคาราม บ้านสันถนนเหนือในการทำกิจกรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถไปเยี่ยมชนสินค้าของกลุ่มได้ทุกวัน

 

 

กลุ่มทอตุง บ้านสันถนนใต้ หมู่ที่ 2

กลุ่มทอตุงบ้านสันถนนใต้ หมู่ที่ 2 เป็นการรวมตัวกันของผู้สูงอายุและแม่บ้าน ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอตุง ตุง คือ ธงแขวนแบบหนึ่งในศิลปะล้านนา พบเห็นได้ในภาคเหนือของประเทศไทย ทำด้วย ผ้า ไม้ โลหะ ด้าย หรือกระดาษ เป็นรูปแถบยาว ห้อยลง ใช้ประดับ หรือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ โดยมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับพิธีกรรมที่ใช้ตุง ซึ่งนับวันการทอตุงจะลืนหายไป  ซึ่งทางกลุ่มฯได้ใช้สถานที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ของบ้านสันถนนใต้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย (เดิม) และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ซึ่งเป็นอีกแหล่งการท่อเงที่ยวที่สำคัญในหมู่บ้านและตำบลที่นักท่องเที่ยวไปควรลืมที่จะเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า ปัจจุบันนอกจากการทอตุงแล้วยังมีการทอผ้าขาวม้าเพื่อเป็นที่ระลึกและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานพลาสติก บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 3

 

บ้านสันโค้งหมู่ที่ 3 มีการรวมตัวกันของกลุ่มพัฒนาสตรีในการสานตะกร้าพลาสติก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกมากว่า 30 คน โดยเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยเริ่มต้นมีศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงรายเดิม (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน) ให้การสนบัสนุนงบประมาณในการใฝึกอบรม และในปัจจุบันกลุ่มหัตกรรมตะกร้าพลาสติกก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจและเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจอีกด้วย

 

 

 

กลุ่มนวดประคบสมุนไพร

องค์การบริหารส่วนตำบลสรีเมืองชุม ได้มีการจัดอบรมนวดประคบสมุนไพรให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านที่สนใจ โดยหลังจากการฝึกอบรมแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลสรีเมืองชุม ยังได้จัดสถานที่ให้กับกลุ่มนวดประคบสมุนไพรเพื่อบริการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และบรรเทาความเมื่อยล้า โดยผู้ที่สนใจสามารถมาติดต่อใช้บริการได้ที่ที่ทำการ อบต.ศรีเมืองชุม ได้เป็นประจำทุกวัน  วันจันทร์ - วันศุกร์

***ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-668469 ในวันและเวลาราชการ***

 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467