ReadyPlanet.com
dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.

 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 11 กันยายน 2561

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

สถานที่ดำเนินงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

วัตถุประสงค์

                  1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิก อปพร. ให้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจเกี่ยวกับ มาตรการและเทคนิคในการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

                   2. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ฝึกปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีภัยต่างๆโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ร่วมทั้งแบ่งกลุ่มจัดทีมปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อความพร้อมเพียงกัน

                   3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของ อปพร.ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งจะสามารถลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุสาธารณภัยลงได้

 

เป้าหมายการดำเนินงาน

                    สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 52 คน

 

วิธีดำเนินการ

          1. จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2561 เพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม /ประชุมปรึกษา

         2. ประชุมปรึกษาแนวทางในการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ที่มีจิตใจมุ่งมั่นเสียสละเข้าร่วมโครงการ

          3. ประสานเชิญวิทยากร/ครูฝึกและเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการฝึกอบรม

          4. สรุปผลการดำเนินโครงการรายงานให้ผู้บังบัญชาทราบ

 

 
ภาพกิจกรรม - ผลงาน อบต.ศรีเมืองชุม

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุม article
โครงการอบรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม ต่อกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุม article
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและขนมสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ article
โครงการอบรมตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ article
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ article
ภาพรับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ article
โครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ article
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
กิจกรรมการปลูกปอเทือง 2560 article
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา article
โครงการอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์ article
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง 2560 article
ภาพกรรมถวายเทียนพรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม article
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2560 article
กิจกรรมปลูกป่าโครงการผืนป่าอาเซียน article
(การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 10 วัน) หลักสูตร การทำขันโตกหวาย ประจำปีงบประมาณ 2560
การเดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 2560 article
โครงการ"เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อเป็นโปรตีนอาหารสัตว์อินทรีย์" article
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสันถนน article
โครงการต้นกล้าครอบครัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณี "การเสริมสร้างทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการค้าประเวณี" article
ภาพกิจกรรมมอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องราชัน ราชินี 2560 article
โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพของครอบครัว ปีงบประมาณ 2560 article
การประชุมหารือจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 article
ภาพกิจกรรมการปลูกต้นดอกเข็มหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ article
ภาพการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้พิการและเด็กพิเศษประจำตำบลศรีเมืองชุม ครั้งที่1 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 article
การประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม) article
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 article
การเข้ารับการอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ article
วันเด็กแห่งชาติ
เปิดสำนักปฏิบัตธรรม ตำบลศรีเมืองชุม article
งานวันสังคมสงเคราะห์ article
เดินขึ้นดอยตุง article
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น article
นายก อบต. มอบพันธุ์ไม้ให้แต่ละหมู่บ้าน
โครงการเสริมสร้างสุขภาพ พัฒนา IQ, EQ ในเด็กก่อนวัยเรียน article
โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย article
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 5 ”
กิจกรรมวัน อปพร. ณ. สนามกีฬา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ article
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 article
งานวันพ่อ
ประเพณียี่เป็ง article
กิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
งานฤดูหนาวและของดีอำเภอแม่สาย ปี 2558 ครั้งที่ 3 article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ article
วันแม่แห่งชาติ article
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน article
คณะศึกษาดูงานจาก ทต.ป่าอ้อดอนชัย article
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน article
ครอบครัวสานสัมพันธ์ article
ปี๋ใหม่เมือง article
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง article
มะนาวนอกฤดู articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467