ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

 (มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

สถานที่ดำเนินการห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

3. เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาจิตใจ   พัฒนาตนเองให้จิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน

4. การสร้างวินัย สร้างทีม และความสามัคคี จรรยาข้าราชการ

    - รับรู้ ตระหนัก และเกิดจิตสำนึกในการมีวินัย การทำงานเป็นทีมและความสามัคคี

    - ได้เรียนรู้อุดมการณ์ข้าราชการและหลักราชการ

    - ได้เรียนรู้และฝึกฝนการทำงานเป็นทีม (ผ่านความยากลำบากและความพยายามที่จะทำงานให้สำเร็จร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย)

    - ได้คำนึงและตระหนักในความสำคัญของการมีจิตบริการในการปฏิบัติงาน

    - ได้มีความรู้เรื่องจรรยาข้าราชการที่สำคัญสำหรับการทำงานในภาคราชการ

เป้าหมาย

          ผู้บริหาร อบต.  สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต.  พนักงานครู  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  จำนวน  64 คน

วิธีดำเนินการ

                   ขั้นเตรียมการ

1.  จัดทำและขออนุมัติดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน

การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร อบต.  สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต.  พนักงานครู  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  ประจำปีงบประมาณ  2561  โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ 

2.  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ 

                   3.  ประสานงานวิทยากร  กำหนดแผนงานและซักซ้อมการดำเนินการตามโครงการ

                  ขั้นดำเนินการ

                    ลุ่มบุคคลเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการโดยการรับฟังการบรรยายให้ความรู้แนวทางประพฤติปฏิบัติตน ไปในทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งกล่อมเกลาจิตใจ  ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ  ทั้งในด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้กับตนเองและชุมชน  รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่า  ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น

 การประเมินผล

ทำการติดตามประเมินผลกลุ่มบุคคลเป้าหมายก่อนด้วยและหลังฝึกอบรมด้วยแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพกิจกรรม - ผลงาน อบต.ศรีเมืองชุม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ผจ.353 article
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุม article
โครงการอบรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม ต่อกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุม article
โครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและขนมสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ article
โครงการอบรมตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ article
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ article
ภาพรับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ article
โครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ article
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
กิจกรรมการปลูกปอเทือง 2560 article
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา article
โครงการอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์ article
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง 2560 article
ภาพกรรมถวายเทียนพรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม article
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2560 article
กิจกรรมปลูกป่าโครงการผืนป่าอาเซียน article
(การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 10 วัน) หลักสูตร การทำขันโตกหวาย ประจำปีงบประมาณ 2560
การเดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 2560 article
โครงการ"เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อเป็นโปรตีนอาหารสัตว์อินทรีย์" article
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสันถนน article
โครงการต้นกล้าครอบครัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณี "การเสริมสร้างทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการค้าประเวณี" article
ภาพกิจกรรมมอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องราชัน ราชินี 2560 article
โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพของครอบครัว ปีงบประมาณ 2560 article
การประชุมหารือจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 article
ภาพกิจกรรมการปลูกต้นดอกเข็มหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ article
ภาพการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้พิการและเด็กพิเศษประจำตำบลศรีเมืองชุม ครั้งที่1 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 article
การประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม) article
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 article
การเข้ารับการอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ article
วันเด็กแห่งชาติ
เปิดสำนักปฏิบัตธรรม ตำบลศรีเมืองชุม article
งานวันสังคมสงเคราะห์ article
เดินขึ้นดอยตุง article
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น article
นายก อบต. มอบพันธุ์ไม้ให้แต่ละหมู่บ้าน
โครงการเสริมสร้างสุขภาพ พัฒนา IQ, EQ ในเด็กก่อนวัยเรียน article
โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย article
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 5 ”
กิจกรรมวัน อปพร. ณ. สนามกีฬา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ article
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 article
งานวันพ่อ
ประเพณียี่เป็ง article
กิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
งานฤดูหนาวและของดีอำเภอแม่สาย ปี 2558 ครั้งที่ 3 article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ article
วันแม่แห่งชาติ article
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน article
คณะศึกษาดูงานจาก ทต.ป่าอ้อดอนชัย article
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน article
ครอบครัวสานสัมพันธ์ article
ปี๋ใหม่เมือง article
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง article
มะนาวนอกฤดู articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467