ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
โครงการถนนหินผุ ซอย 4 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8
วันที่ 27/03/2019   16:55:29

ราคากลาง โครงการถนนหินผุ ซอย 4 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8.pdf

 ประกาศผู้ชนะ โครงการถนนหินผุ ซอย 4 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8.pdf
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/04/2019   11:21:24 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/04/2019   11:20:26 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในโครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/04/2019   11:19:11 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/04/2019   11:17:52 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/04/2019   11:16:28 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/04/2019   11:15:21 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/04/2019   11:14:08 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ในโครงการแข่งขันกีฬาพพื้นบ้านสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/04/2019   11:13:09 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งในโครงการแข่งกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/04/2019   11:11:40 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่รูปพระเจ้าพรหมมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/04/2019   11:03:39 articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467