ReadyPlanet.com
dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
โครงการถนนหินผุ ซอย 4 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8

ราคากลาง โครงการถนนหินผุ ซอย 4 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8.pdf

 ประกาศผู้ชนะ โครงการถนนหินผุ ซอย 4 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8.pdf
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินผุ ซอย 14 หมู่ 3 บ้านสันโค้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระจกโค้งนูนพร้อมเสาพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
โครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 13 หมู่ 4 บ้านหนองสี่แจ่ง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง DC4 หมู่ 4 บ้านหนองสี่แจ่ง
โครงการลงหินคลุกหินผุ ถนนเลียบคลองชลประทาน 1L-4R-RMC1
โครงการลงหินคลุกหินผุ ถนนข้างลำเหมืองเอ๋อ (ระหว่างหัวนานายอนงค์ ศรีธิกัน ถึง นานายแหลง โกติแพง) หมู่ที่ 5 บ้านสันธาตุ
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันถนนเหนือ หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.(ชั้นล่าง)องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467