ReadyPlanet.com
dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปี2558
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนอัตรากำลัง3ปี/แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
dot
dot
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
วัดมรรคาราม

วัดมรรคาราม หมู่ 1

        ความเป็นมาของวัด

        วัดมรรคาราม ตั้งอยู่เลขที่ 90 บ้านสันถนนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีเมือชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงค์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน น.ส. 3 เลขที่ 102 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 47 วา จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ 74 วา จดที่ดินสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 59 วา จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 52 วา จดถนนสาธารณะ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา น.ส. 3 ก. เลขที่ 1740 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาบาตร กุฏิสงฆ์ หอระฆัง และโรงครัว ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปพระประธาน 3 องค์ และพระพุทธรูปต่างๆ 3 องค์

        วัดมรรคาราม กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ชาวบ้านเรียกว่าวัดสันถนนเหนือ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2525 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ พระปัญญา พระชุ่ม พระแสน พระแก้ว พระอินผล พระดวง พระบุญมา พระพัด พระสุข และพระครูเจริญ ฐิตญาโณ การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2510 นอกจากนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ภายในวัด 

อาณาเขตของวัด
    ทิศเหนือ    ติดกับที่ดินของเอกชน

    ทิศใต้        ติดกับถนนสาธารณะ

    ทิศตะวันออก        ติดกับที่ดินเอกชน

    ทิศตะวันตก          ติดกับถนนสาธาณะ

การขออนุญาตให้เป็นวัดจากกรมศาสนา ตามกฏมหาเถระสมาคม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2515

อาคารศาสนะสถาน ประกอบด้วย อุโบสถ, ศาลาการเปรียญ, กฏิพระสงฆ์, หอระฆัง, พระธาตุเจดีย์, พระพุทธรูป ฯลฯ

รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่แรก จนถึงปัจจุบัน

1.พระปัญญา

2.พระชุม

3.พระล้วน

4.พระแสน

5.พระสุข

6.พระแก้ว

7.พระอินผล

8.พระดวง

9.พระกา

10.พระผัด

11.พระบุญมา

12.พระครูสาธิต ธรรมคุณ

13.พระวิระจันทร์

14.พระคนึง

15.พระนิวาส วิสุทธิจิตโต

16.พระสนั่น  จนทเตโช

 
สถานที่สำคัญ

วัดสันถนนใต้
วัดสันโค้ง
วัดหนองสี่แจ่ง
วัดเจติยาราม
วัดทุ่งเจริญ
วัดท่าศาลา
วัดหนองมะกัง
วัดศรีป่าสัก
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467