ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
วัดเจติยาราม

 บ้านสันธาตุ  หมู่ที่ 5

ชื่อพระธาตุประจำวัด พระธาตุดวงดีศรีเมืองชุม วัดเจติยาราม

คำบูชาพระธาตุ     ตั้งนะโม 3 จบ

        อิทัง วันทามิ เจติยัง สักกะจั๋ง วาระ สัญณิตัง เอเตนะมะมะ ปุณเญนะ สัทรา โสตฐ ภะวันตุเม

ความเป็นมาของวัด

        วัดเจติยาราม ตั้งอยู่เลขที่ 99 บ้านสันนาหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 1022 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 65 วา 2 ศอก จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ 74 วา 2 ศอก จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 47 วา 2 ศอก จดลำเหมือง ทิศตะวันตกประมาณ 43 วา 3 ศอก จดที่ดินเอกชน ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งานอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาบาตร 2 หลัง กุฏิสงฆ์ หอระฆัง หอฉัน และศาลาบำเพ็ญกุศล ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปพระประธาน และพุทธรูปต่างๆ 10 องค์ เจดีย์ 1 องค์

        วัดเจติยาราม กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2515 ชาวบ้านเรียกว่าวัดสันธาตุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2520 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตรการบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ พระบัญชร จนทสาโร  พระบุญทา สจจญาโณ  พระเจริญ วฑฒโน  และเจ้าอธิการศรีนวล ปญญาวโร การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ.2518 นอกจากนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 รายนามผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส       

 

ลำดับที่

ชื่อ ฉายา

ระยะเวลา

1

พระบัญชร     จนทสโร

19 พ.ย. 2504 - 10 ม.ค. 2505

2

พระบุญทา     ปภากโร

26 ก.พ. 2505 – 16 ม.ค. 2509

3

พระเจริญ     วฒโน

23 มี.ค. 2510 – 16 ม.ค. 2517

4

พระอธิการศรีนวล   ปญญาวโล

22 พ.ค. 2517 – 3 ก.พ. 2530

5

พระบุญชุ่ม     จนทวโส

11 พ.ค. 2530 – 10 พ.ย. 2532

6

พระสุข   เทวคุโณ

23 ธ.ค. 2532 – 7 ม.ค. 2533

7

พระบุญรัตน์     อนาลโย

26 พ.ค. 2533 – 2538

8

พระปานแก้ว     สนตจิโต

2538 – 2541

9

พระบรรจบ     ปญญาวชิโต

2541 – 2542

10

พระวัชวุฒิ   ฐิตวินโย

13 ก.ค. 2543 – ปัจจุบัน
สถานที่สำคัญ

วัดมรรคาราม
วัดสันถนนใต้
วัดสันโค้ง
วัดหนองสี่แจ่ง
วัดทุ่งเจริญ
วัดท่าศาลา
วัดหนองมะกัง
วัดศรีป่าสัก
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467