ReadyPlanet.com
dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปี2558
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนอัตรากำลัง3ปี/แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
dot
dot
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
วัดทุ่งเจริญ

 บ้านทุ่งเกลี้ยง  วัดทุ่งเจริญ

ชื่อพระธาตุประจำวัด พระธาตุทันใจ

คำบูชาพระธาตุ     ตั้งนะโม 3 จบ

        พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬา ธาตุจิรัง มะหาคะมา นะมามิหัง อะหังวันทา มิสัพพะทา ตุติยัมปิ ตุติยัมปิ

ความเป็นมาของวัด

        วัดทุ่งเจริญ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเกลี้ยง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 40 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 98 เมตร จดถนน ร.พ.ช. ทิศใต้ประมาณ 108 เมตร จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร จดถนน ร.พ.ช. สายที่ 5 แม่สาย เชียงแสน ทิศตะวันตกประมาณ 100 เมตร จดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ และหอกลอง ปูชนียวัตถุพระประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐปูนฉาบ

        วัดทุ่งเจริญ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 31 มกราคา พ.ศ. 2520 ชาวบ้านเรียกว่าวัดทุ่งเกลี้ยง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2525 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ พระยืน ตาหลวง  พระจันทร์แก้ว ตาหลวง  พระทา คำบุญลือ  พระศรีนวล ลาวิชัย  พระอธิการสมาน นรินโธ  พระสม ลามิตร  พระประเมศร์ ญาณวิโร  พระแก้ว สุภาจาโร  พระอธิการสมาน นรินโธ  การศึกษามีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2517 นอกจากนี้มีหอสมุดให้บริการแก่ภิกษุ สามเณรและประชาชน
สถานที่สำคัญ

วัดมรรคาราม
วัดสันถนนใต้
วัดสันโค้ง
วัดหนองสี่แจ่ง
วัดเจติยาราม
วัดท่าศาลา
วัดหนองมะกัง
วัดศรีป่าสัก
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467