ReadyPlanet.com
dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปี2558
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนอัตรากำลัง3ปี/แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
dot
dot
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
ปฎิทินนัดหมาย

 ปฎิทินนัดหมาย

 

พฤศจิกายน 2558/ November 2015

 

อาทิตย์-Sun จันทร์-Mon อังคาร-Tue พุธ-Wed พฤหัสบดี-Thu ศุกร์-Fri เสาร์-Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
จัดงานประเพณี
ยี่เป็ง
28
29 30 

 

  ธันวาคม2558/ Deccember 2015

 

อาทิตย์-Sun จันทร์-Mon อังคาร-Tue พุธ-Wed พฤหัสบดี-Thu ศุกร์-Fri เสาร์-Sat
    1 2 3 4 5
จัดงานวันพ่อ
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18
นายอำเภอตรวจเยี่ยม
19
20 21 22 23 24
กีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ
25
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฯ
26
กีฬาสีภายในผู้บริหาร,สภา.พนักงาน
27 28 29 30 31
 

 

มกราคม2559/ January 2016

 

อาทิตย์-Sun จันทร์-Mon อังคาร-Tue พุธ-Wed พฤหัสบดี-Thu ศุกร์-Fri เสาร์-Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14 15
16
17 18 19 20 21

22

23

24
----------

31

25 26 27 28 29  30
 

 

 กุมภาพันธ์ 2559/ February 2016

 

อาทิตย์-Sun จันทร์-Mon อังคาร-Tue พุธ-Wed พฤหัสบดี-Thu ศุกร์-Fri เสาร์-Sat
  2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
17 18 19
20
21 22 23

24

ร่วมงานเิดพระเกียรติพระเจ้าพรหมฯ

25
26
27

28

29          
 

 

มีนาคม 2559/ March 2016

 

อาทิตย์-Sun จันทร์-Mon อังคาร-Tue พุธ-Wed พฤหัสบดี-Thu ศุกร์-Fri เสาร์-Sat
    1 2 3

4

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

5
6

7

ประชุมอสม.

8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18
19
20 21 22

23

24
25
26

27

28 29

30

อบรมศึกษาดูงาน

31    
 

 

เมษายน 2559/ April 2016

 

อาทิตย์-Sun จันทร์-Mon อังคาร-Tue พุธ-Wed พฤหัสบดี-Thu ศุกร์-Fri เสาร์-Sat
         

1

2
3

4

5 6 7 8 9
10 11 12
13 14 15
16
17 18 19

20

21
22
23

24

25 26

27

28 29  30 

 

พฤษภาคม 2559/ April 2016

 

อาทิตย์-Sun จันทร์-Mon อังคาร-Tue พุธ-Wed พฤหัสบดี-Thu ศุกร์-Fri เสาร์-Sat
3 4 5

6

7
8

9

10 11 12 13 14
15 16 17
18 19 20
21
22 23 24

25

26
27
28

29

30 31

 

     

 

มิถุนายน 2559/ June 2016

 

อาทิตย์-Sun จันทร์-Mon อังคาร-Tue พุธ-Wed พฤหัสบดี-Thu ศุกร์-Fri เสาร์-Sat
      1 2

3

4
5

6

7 8 9 10 11
12 13 14
15 16 17
18
19 20 21

22

23
24
25

26

27 28

29

30    

 

กรกฎาคม 2559/ July 2016

 

อาทิตย์-Sun จันทร์-Mon อังคาร-Tue พุธ-Wed พฤหัสบดี-Thu ศุกร์-Fri เสาร์-Sat
         

1

2
3

4

5 6 7 8 9
10 11 12
13 14 15
16
17 18 19

20

21
22
23

24
..........................
31

25 26

27

28 29  30 

 

สิงหาคม 2559/ August 2016

 

อาทิตย์-Sun จันทร์-Mon อังคาร-Tue พุธ-Wed พฤหัสบดี-Thu ศุกร์-Fri เสาร์-Sat
   1 2

3

ประชุมสภา

4
เดินรณรงค์ลงคะแนนประชามติ

5
อบรมโครงการIQEQ

6
7

8

9 10 11 12
วันแม่แห่งชาติ
13
14 15 16
17 18 19
อบรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์
20
21 22 23

24

25
26
27

28

29 30

31

     

 

กันายายน 2559/ September 2016

 

อาทิตย์-Sun จันทร์-Mon อังคาร-Tue พุธ-Wed พฤหัสบดี-Thu ศุกร์-Fri เสาร์-Sat
        1

2

3
4

5

6 7 8 9 10
11 12 13
14 15 16
17
18 19 20

21

22
23
24

25

26 27

28

29 30   

 

ตุลาคม 2559/ April 2016

 

อาทิตย์-Sun จันทร์-Mon อังคาร-Tue พุธ-Wed พฤหัสบดี-Thu ศุกร์-Fri เสาร์-Sat
         

 

1
2

3

4 5 6 7 8
9 10 11
12 13 14
15
16 17 18

19

20
21
22

23
................
30

24
...............
31
25

26

27 28  29 

 

พฤศจิกายน 2559/ November 2016

 

อาทิตย์-Sun จันทร์-Mon อังคาร-Tue พุธ-Wed พฤหัสบดี-Thu ศุกร์-Fri เสาร์-Sat
    1   2

5
6

7

8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22

23

24
25
26

27

28
29

30

   

 

 

 

ธันวาคม 2559/ December 2016

 

อาทิตย์-Sun จันทร์-Mon อังคาร-Tue พุธ-Wed พฤหัสบดี-Thu ศุกร์-Fri เสาร์-Sat
       

 2

3
2

5

6 7 8 9 10
11 12 13
14 15 16
17
18 19 20

21

22
23
24

25

26
27

28

29 30  31องค์ความรู้ที่สำคัญ

ระบบเผยแพร่เอกสาร article
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงิน
ระบบบริหารงานบุคคล article
ระบบงานสารบาญ
ระบบขออนุมัติงานก่อสร้าง
ระบบจองห้องประชุม
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ผลงานตรวจสอบภายใน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบสารสนเทศภายใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม article
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตรวจสอบภายใน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467