ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
ระบบบริหารงานบุคคล article

งานบริหารงานบุคคล

สมรรถนะกำหนดตำแหน่ง drive.google.com/file/d/0BxYVzisrQZ0yaGUtTkU2RGt1Vzg/view
1.
สมรรถนะหลัก.pdf
2.สมรรถนะผู้บริหาร .pdf
3.สมรรถนะประจำสายงาน.pdf
4.บันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติราชการ.pdf

5.คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต_ให้ปลัด อบต_ปฏิบัติราชการแทน.pdf

ข้าราชการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล รูปภาพ ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง เลือก
1 นายกนก  จินดายก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม 12-3-00-1101-001 รายละเอียด
2 นายพายัพ   หมายมั่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม 12-3-00-1101-002 รายละเอียด
3 นางดาวรรณ์  วงศ์พูนพิริยา  ผู้อำนวยการกองคลัง 12-3-04-2102-001  รายละเอียด
4 นายชนวีร์  สุตะวงค์  ผู้อำนวยการกองช่าง 12-3-05-2103-001  รายละเอียด
5 นางสาวสายสุณี  จันทาพูน    ผู้อำนวยการกองการศึกษา 12-3-08-2107-001  รายละเอียด
 6 นางสาวพิมพิศา  หมื่นสมบัติใหม่    หัวหน้าสำนักงานปลัด 12-3-01-2101-001  รายละเอียด
 7 นางกรรณิการ์  ราวิชัย    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 12-3-02-3205-001  รายละเอียด
 8 นางสาวณัฐชยาพรรณ   นันทะศักดิ์    นักจัดงานงานทั่วไป 12-3-01-3101-001  รายละเอียด
 9 นางสาวรินดา  สิทธิสุรินทร์    นักพัฒนาชุมชน 12-3-01-3801-001  รายละเอียด
 10 นางสาวเกศินี   พรหมบุตร

 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12-3-01-3103-001  รายละเอียด
 11 นางสาวจิรัชยา   ปงกันมูล

   

 นักวิชาการการเงิน  12-3-04-3202-001  รายละเอียด
 12 นางสาววารินทร์ดา  สักการินทร์    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 12-3-04-4204-001  รายละเอียด
 13 นายนพดล   สุนันตา

 

 นายช่างโยธา 12-3-05-4701-001  รายละเอียด
 14  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พนักงานตามภารกิจ/พนักงานทั่วไป/พนักงานจ้าง

ลำดับ ชื่อ - สกุล รูปภาพ ตำแหน่ง สัญญาจ้าง เลือก
1 นางกันยกรณ์   ก้างออนตา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   รายละเอียด
2 นางศรีวรรณ์   จวรรณะ
ผู้ดูแลเด็ก
รายละเอียด
3 นางพวัน   จินดาธรรม
 ผู้ดูแลเด็ก
 รายละเอียด
4 นางสาววรารัตน์   กาแปง
ผู้ดูแลเด็ก
 รายละเอียด
5 นางสาวกฤตติกา   ปัญญาเรือน  ผู้ดูแลเด็ก
 รายละเอียด
 6 นางสาวรัตนาภรณ์   ก้อสละ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ    รายละเอียด
 7 นางสาวอริสรา   ติ๊บปโจ๊ก  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 รายละเอียด
 8 นางอัชฎา   ยาวิชัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 รายละเอียด
 9 นายนพดล   แก้วรากมุข  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 รายละเอียด
 10 นายเกรียงไกร   คำทา

คนขับรถ
 รายละเอียด
 11 นายเสาร์   สืบเครือ

 คนสวน    รายละเอียด
 12 นายเกรียงไกร   ปานกลางใจ คนงานทั่วไป
 รายละเอียด
 13 นายณัฐพงษ์   ชุ่มมงคล

คนงานทั่วไป
 รายละเอียด
 14  นายสายัณห์   ปาลีกาศ

คนงานทั่วไป
 รายละเอียด
15 นายสุเทพ   ปินตานา
คนงานทั่วไป
รายละเอียด
16 นายธนัตไชย   อุปะเวียง
คนงานทั่วไป
รายละเอียด
17 นายอุดม   ภิระบรรณ์
คนงานทั่วไป
รายละเอียด
18 นางสาวยุพาภรณ์   มงคล
พนักงานจ้างเหมา
รายละเอียด
19 นางกนกวรรณ   ปัญญาดวง
พนักงานจ้างเหมา
รายละเอียด
20 นายอุทัย   ก้างออนตา
พนักงานจ้างเหมา
รายละเอียด
21 นางสาวเบญจรัตน์   ภาคภูมิเจริญสุข
พนักงานจ้างเหมา
รายละเอียด
22 นางสาวปวีณา  สุธรรมา
พนักงานจ้างเหมา
รายละเอียด
23 นายวีระชัย   น้อยหมอ
พนักงานจ้างเหมา
 รายละเอียด
24  
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องค์ความรู้ที่สำคัญ

ระบบเผยแพร่เอกสาร article
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงิน
ปฎิทินนัดหมาย
ระบบงานสารบาญ
ระบบขออนุมัติงานก่อสร้าง
ระบบจองห้องประชุม
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ผลงานตรวจสอบภายใน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบสารสนเทศภายใน
พรบ.สภาตำบล
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม article
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตรวจสอบภายใน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467