ReadyPlanet.com
dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปี2558
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนอัตรากำลัง3ปี/แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
dot
dot
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลรับ - จ่ายประจำปีงบประมาณ

1. 
งบแสดงฐานะการเงิน ปี2557.pdf

 

 

 


2. งบแสดงฐานะการเงิน ปี2558.pdf

 

 

 

  

3. งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 59.pdf

 

 

 

 

4. งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560 

ต_ค_ 59.pdf  / พ_ย_.59.pdf / ธ_ค.59.pdf / ม_ค_60.pdf / ก_พ_60.pdf /มี_ค_60.pdf / เม_ย_60.pdf /พ_ค_60.pdf / มิ_ย_60.pdf / ก_ค_60.pdf / ส_ค_60.pdf /  ก_ย_60.pdf

 

 

 

 

 

 

5งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf

 

 

 

  

6. งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561  

 

 ต_ค_60.pdf / พ_ย_60.pdf / ธ_ค_60.pdf / ม_ค_61.pdf / ก_พ_61.pdf / มี_ค_61.pdf / เม_ย_61.pdf   
 / 
พ_ค_ 61.pdf / มิ_ย_ 61.pdf / ก_ค_ 61.pdf / ส_ค_61.pdfองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467