ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลรับ - จ่าย และงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ

 

 งบรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

    งบรับ-จ่าย ประจำเดือน ต._ค_2561.pdf

    งบรับ-จ่ายประจำเดือน พ_ย_2561.pdf

    งบรับ-จ่ายประจำเดือน ธ_ค_2561.pdf

    งบรับ-จ่ายประจำเดือน มี_ค 2562.pdf

 

 5.งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

 

  งบรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

      ประจำเดือน  ตุลาคม_60.pdf

      ประจำเดือน  พฤศจิกายน_60.pdf

      ประจำเดือน ธันวาคม_60.pdf

      ประจำเดือน มกราคม_61.pdf

     ประจำเดือน  กุมภาพันธ์_61.pdf 

     ประจำเดือน  มีนาคม_61.pdf 

     ประจำเดือน  เมษายน_61.pdf   

     ประจำเดือน  พฤษภาคม_ 61.pdf

     ประจำเดือน   มิถุนายน_ 61.pdf 

     ประจำเดือน  กรกฎาคม_ 61.pdf 

     ประจำเดือน  สิงหาคม_61.pdf

     ประจำเดือน  ประจำเดือน กันยายน 61.pdf

 

 4งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2560.pdf

 

งบรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2560

ต_ค_ 59.pdf  / พ_ย_.59.pdf / ธ_ค.59.pdf / ม_ค_60.pdf / ก_พ_60.pdf /มี_ค_60.pdf / เม_ย_60.pdf /พ_ค_60.pdf / มิ_ย_60.pdf / ก_ค_60.pdf / ส_ค_60.pdf /  ก_ย_60.pdf

    

 

3. งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2559.pdf

 

 

2. งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี2558.pdf

 

 

1.  งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี2557.pdf  


 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467