ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ภาพกิจกรรม - ผลงาน อบต.ศรีเมืองชุม


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ผจ.353article
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุมarticle
โครงการอบรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม ต่อกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุมarticle
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและขนมสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการarticle
โครงการอบรมตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุarticle
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุarticle
ภาพรับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่article
โครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์article
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560article
กิจกรรมการปลูกปอเทือง 2560article
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาarticle
โครงการอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์โครงการอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์article
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง 2560article
ภาพกรรมถวายเทียนพรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมarticle
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2560article
กิจกรรมปลูกป่าโครงการผืนป่าอาเซียนกิจกรรมปลูกป่าโครงการผืนป่าอาเซียนarticle
(การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 10 วัน) หลักสูตร การทำขันโตกหวาย ประจำปีงบประมาณ 2560(การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 10 วัน) หลักสูตร การทำขันโตกหวาย ประจำปีงบประมาณ 2560
การเดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 2560article
โครงการ"เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อเป็นโปรตีนอาหารสัตว์อินทรีย์"article
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสันถนนarticle
โครงการต้นกล้าครอบครัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณี "การเสริมสร้างทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการค้าประเวณี"article
ภาพกิจกรรมมอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องราชัน ราชินี 2560article
โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพของครอบครัว ปีงบประมาณ 2560article
การประชุมหารือจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560article
ภาพกิจกรรมการปลูกต้นดอกเข็มหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯarticle
ภาพการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้พิการและเด็กพิเศษประจำตำบลศรีเมืองชุม ครั้งที่1 ประจำเดือนมิถุนายน 2560article
การประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม)article
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560article
การเข้ารับการอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้article
วันเด็กแห่งชาติ
เปิดสำนักปฏิบัตธรรม ตำบลศรีเมืองชุมarticle
งานวันสังคมสงเคราะห์article
เดินขึ้นดอยตุงarticle
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นarticle
นายก อบต. มอบพันธุ์ไม้ให้แต่ละหมู่บ้าน
โครงการเสริมสร้างสุขภาพ พัฒนา IQ, EQ ในเด็กก่อนวัยเรียนarticle
โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยarticle
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 5 ”
กิจกรรมวัน อปพร. ณ. สนามกีฬา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์article
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 3article
วันพ่องานวันพ่อ
ประเพณียี่เป็งarticle
กิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
งานฤดูหนาวและของดีอำเภอแม่สาย ปี 2558 ครั้งที่ 3article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯarticle
1 2 » [Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467