ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

องค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆ

ระเบียบการใช้รถ อบต.pdf

ระเบียบใหม่ใช้ปี 2562.pdf

 

ความรู้อื่นๆ

1.ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงและนำมาประกอบการพิจาณาจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม05 (1).pdf

2.วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนวัยเกษียณ01.pdf

3.โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า02.pdf

4.13 วิธี แก้วิกฤติโลกร้อนในออฟฟิต04.pdf

5. 10 วิธี สุดยอดเคล็ดลับให้เก่งภาษาอังกฤษ03.pdf

6.อาหาร Clean Food คืออะไร05.pdf

7.โรคมือ เท้า ปาก06.pdf

8.ประเทศไทยกับอาเซียน07.pdf

 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

1.ประกาศเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของอปท.08.pdf

2.ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง10.pdf

3.แนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของอปท.11.pdf

4.คู่มือกำหนดการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก.pdf

5.คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์.pdf

 

ระเบียบกฎหมายที่สำคัญในการปฏิบัติงาน

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548.pdf

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 3 พ.ศ.2561.PDF

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

4.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf

5.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547.pdf

7. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537.pdf

8.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555.PDF

9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557.pdf

10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน พ.ส.2560.pdf

11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555.PDF

12.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558.pdf

13.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559.PDF

14.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561.PDF

15.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561.PDF

16.หนังสือค่าเช่าบ้าน.pdf

 

 

 เผยแพร่เอกสารระบบเผยแพร่เอกสารarticle

 เอกสารเผยแพร่

กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงิน
ปฎิทินนัดหมายปฎิทินนัดหมาย
ระบบบริหารงานบุคคลระบบบริหารงานบุคคลarticle
ระบบงานสารบาญระบบงานสารบาญ
ระบบขออนุมัติงานก่องสร้างระบบขออนุมัติงานก่อสร้าง
ระบบจองห้องประชุม
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ผลงานตรวจสอบภายใน

 ตรวจสอบภายใน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สารสนเทศภายในระบบสารสนเทศภายใน
พรบ.สภาตำบล
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมarticle
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เอกสารประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตรวจสอบภายใน

 หน่วยตรวจสอบภายใน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครองarticle

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง

1 [Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467