ReadyPlanet.com
dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปี2558
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนอัตรากำลัง3ปี/แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
dot
dot
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

องค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆ

1.ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงและนำมาประกอบการพิจาณาจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม05 (1).pdf

2.วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนวัยเกษียณ01.pdf

3.โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า02.pdf

4.13 วิธี แก้วิกฤติโลกร้อนในออฟฟิต04.pdf

5. 10 วิธี สุดยอดเคล็ดลับให้เก่งภาษาอังกฤษ03.pdf

6.อาหาร Clean Food คืออะไร05.pdf

7.โรคมือ เท้า ปาก06.pdf

8.ประเทศไทยกับอาเซียน07.pdf

9.ประกาศเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของอปท.08.pdf

10.ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง10.pdf

11.แนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของอปท.11.pdf

12.คู่มือกำหนดการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก.pdf

13.คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์.pdf

 เผยแพร่เอกสารระบบเผยแพร่เอกสารarticle

 เอกสารเผยแพร่

กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงิน
ปฎิทินนัดหมายปฎิทินนัดหมาย
ระบบบริหารงานบุคคลระบบบริหารงานบุคคลarticle
ระบบงานสารบาญระบบงานสารบาญ
ระบบขออนุมัติงานก่องสร้างระบบขออนุมัติงานก่อสร้าง
ระบบจองห้องประชุม
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ผลงานตรวจสอบภายใน

 ตรวจสอบภายใน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สารสนเทศภายในระบบสารสนเทศภายใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมarticle
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เอกสารประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตรวจสอบภายใน

 หน่วยตรวจสอบภายใน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครองarticle

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง

1 [Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467