ประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน 3158 ครั้ง

การบริหาร/โครงสร้างพื้นฐาน

          องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย  2  ฝ่าย

 
          (1) ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 1 คน ตำบลศรีเมืองชุมมี 9 หมู่บ้าน 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม   จำนวน 9 คน

          (2) ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  มีคณะผู้บริหาร จำนวน  4   คน

การบริหารส่วนราชการขององค์การปกครองส่วนตำบลศรีเมืองชุม

          ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล  ตลอดจนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน ได้แก่

  1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
  2. กองคลัง     
  3. กองช่าง
  4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  คือ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุด ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ส่วนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มีการแบ่งส่วนงานการบริหารออกเป็นส่วนต่าง
โดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ประกอบด้วย

1.สำนักปลัด อบต.  

 ควบคุม ตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติกร งานประชาสัมพันธ์ งาน ทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมดูและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งาน จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานเรียบเรียงและเตรียมการสําหรับ ประชุม งานติดต่อ กับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การ บริหารส่วนตําบล และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนตําบล โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไป ตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล

2.กองคลัง

ดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องให้ความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการ ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติ และวิเคราะห์ งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บ รักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานการแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการ ปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติ งานต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานการคลังได้ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและ ประเมินผลการทํารายงานการประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ ประมาณการรายรับรายจ่าย กําหนดรายจ่าย ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนํา วิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและ บัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ร่วมเป็น กรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย เช่น กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับ พัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูล ทางด้านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น การให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการ กําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน

3กองช่าง

การสํารวจออกแบบ การจัดทําข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การ ตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งาน เกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานด้านการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ กำกับดูแลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

โครงสร้างองค์กรและบุคลากรของหน่วยงาน