คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญ   ข่าวสาร อบต   การจัดการความรู้ในองค์กร อบต.ศรีเมืองชุม 62   คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการชุมชน   คู่มือปฏิบัติงาน กองการศึกษา   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   คู่มือการบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลา   คู่มือการส่งคืนเครื่องราช