ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม ประจำปี 2566   ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ   งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์   ฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม   ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม   ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม   โครงการผู้สูงอายุ   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ   อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ตำบลศรีเมืองชุม(โรงเรียนผู้สูงอายุ)