จัดหาพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า   ส่งเสริมการประกอบอาชีพในตำบลศรีเมืองชุม   ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพ   โครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล