กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน   กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่หน่วยงาน/บุคคลอื่น   กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม