าตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาและแผนเผชิญเหตุ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ศรีเมืองชุม   พิธีมอบโล่ประเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์และมอบเกียรติบัตรคนดีศรีเมืองชุม   รูปแบบการใช้ม้าเพื่อพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในเด็กปฐมวัย (EF)   กิจกรรมของกองการศึกษา