คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้รับผิดชอบบุคลากรกองคลัง   คู่มือการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจ้าหน้าที่ตามาตรการกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ผู้รับผิดชอบ งานนิติการ   คู่มือการปฎิบัติงานสวัสดิการชุมชน/ ผู้รับผิดชอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน