มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ   ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง