ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 4)   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566   การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ศรีเมืองชุม   โครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)   กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่1)   ประกาศแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก   ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงาน อบต. ศรีเมืองชุม