รายงานผลการปฏิบัติงานด้านรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   ประกาศช่องทางการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอแนะการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน