มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ   หนังสือด่วนที่สุด มท0804.6/ว555 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562