รายการการจัดซื้อจัดจ้างในประเภทรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567