คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.   คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ   คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.   คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม