ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม   ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลฯ   ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ   ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม