โครงการสูงอายุจิตอาสา เพื่อนเยี่ยมเพื่อน ห่วงใย ใส่ใจ ไม่ทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ   กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลศรีเมืองชุม มอบเงินสวัสดิการด้านการเกิด   กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลศรีเมืองชุม มอบเงินสวัสดิการด้านการตาย   เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน   รางวัลกองทุน   ข้อมูลกองทุน   ระเบียบกองทุน