ประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน 1583 ครั้ง

วิสัยทัศน์ตำบลศรีเมืองชุม

" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้คลอบคลุม ศรีเมืองชุมน่าอยู่ คนมีความรู้คู่คุณธรรม นำวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

เคียงคู่ชุมชนสวัสดิการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สุขภาพดีถ้วนหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักธรรมาภิบาล "

 

พันธกิจ

1.ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2.ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร

3.ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

4.พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

5.สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม และปัญหายาเสพติด

6.ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน

8.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี

9.ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

10.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

11.ส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

12.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  อันดีงามแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

13.ส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล

14.ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของชุมชน 

15.ส่งเสริมบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องยั่งยืน

16.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน

17.รณรงค์ป้องการมลพิษต่างๆตลอดจนการรักษาความสะอาดภายในชุมชน

18.พัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม

19.ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.การคมนาคมและการขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว

2.ระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3.แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และการเกษตรที่เพียงพอ

4.สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่เพียงพอ

5.พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ     ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ทั่วถึง

6.ปัญหาทางสังคม และปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไข

7.ชุมชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.มีการสร้างงาน เพิ่มรายได้

9.มีเครือข่ายบริการด้านสาธารณสุขและสร้างสุขภาวะที่ดี

10.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

11.มีการส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

12.อนุรักษ์และสืบสานศาสนา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

13.เด็ก เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม

14.มีการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอย่างทันท่วงทีและทั่วถึง

15.ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย

16.มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและครบวงจร

17.มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล

18.มีการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์

19.มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล