รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   หนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานพัสดุ   กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2553-2554   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2551-2552   คู่มือการคลังท้องถิ่น รวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19   กฏหมายปฏิบัติงานของอปท.