มาตรการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน