ประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน 2137 ครั้ง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

 1. การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบคมนาคมขนส่ง ให้ได้มาตรฐานสะดวกและปลอดภัย
 2. การก่อสร้างรางระบายน้ำ การวางท่อระบายน้ำ
 3. การพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
 4. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ศาลาเอนกประสงค์

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร

 1. การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบประปาหมู่บ้านและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 2. การพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอก คู คลอง ลำเหมือง ฝายแม้ว เพื่อรองรับและสนับสนุนภาคเกษตรกรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

 1. การส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สถาบันครอบครัว    การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ     ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม  ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ อย่างเป็นระบบ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน

 1. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และการตลาด

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสาธารณสุข

 1. การส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ   การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์
 2. การส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย  การแพทย์ทางเลือก  การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬานันทนาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 2. การส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ
 3. 3.การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  อันดีงามแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
 2. การพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 1. การส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน
 2. การพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

 1. การส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 2. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะบริการประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 3. การส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision) 

“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 

เป้าประสงค์ ( Goal )

 1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+ 6 และ GMS
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
 3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้นำอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
 4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน        

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GM

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 4.5 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย

          วิสัยทัศน์

                   “ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยืดหลักธรรมาภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข”         

           ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

                    จากการทบทวนกรอบการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 40 แนวทาง ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
         แนวทางการพัฒนา
          1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง  ทางระบายน้ำ  สะพาน  ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในเขตจังหวัดเชียงราย  และการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
          1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          1.3 พัฒนางานด้านการผังเมือง  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
          แนวทางการพัฒนา
          2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
          2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และการจัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
          2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          2.4 เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์และพันธุ์สัตว์ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่ายและการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          2.5 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ
          2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
         แนวทางการพัฒนา
          3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
          3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          3.3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
          3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
          3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนาเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน
          3.6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
          3.7 ประสานและสร้างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและศักยภาพกำลังแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
         แนวทางการพัฒนา
          4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุม  และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย
          4.2 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาวะชุมชน
          4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม  สถาบันครอบครัว  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
          4.5 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี  คงทน  ถาวร  และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
          4.6 สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ  กลุ่มผู้ไม่มีงานทำ  เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ  รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำและมีรายได้เพื่อการยังชีพ
          4.7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดจนการให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
          4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ  ปัญหาอาชญากรรม  และการค้ามนุษย์  ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
          4.9 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา
          4.10 ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ อุทยานการเรียนรู้สุขภาพชุมชน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
         แนวทางการพัฒนา
          5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
          5.2 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการดำเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดำริ
          5.3 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด การใช้พลังงานทดแทนและการลดมลพิษ และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
          5.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ำและตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
         แนวทางการพัฒนา
          6.1 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน ความปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานของความถูกต้องยุติธรรม  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
          6.2 ส่งเสริมและสร้างระบบการจัดการบ้านเมืองที่ดี  ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์การรบริหารส่วนจังหวัดและของ  อปท.ในเขตจังหวัดในด้านการบริหารการคลัง  วิธีการงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม
          6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีขององค์กร
          6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย  แก้ไขปัญหาจราจรการลดอุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ
          6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในจังหวัด
          6.6 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          6.7 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
          6.8 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน
          6.9 ส่งเสริมความร่วมมือการบริหารการเมืองการปกครองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน ( เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)

          กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ควรมุ่งพัฒนาให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

 วิสัยทัศน์(Vision) :

“ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

พันธกิจ ( Mission) :

 1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการ ขยายตัวเพิ่มขึ้น
 2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
 3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ
 4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ สมบูรณ์ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : 
“ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์”

เป้าประสงค์หลัก (Goals)

 1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง(GMS)
 2. เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศGMS, AC และประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น
 3. เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมน้าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม สู่ตลาดโลก
 4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่ม มูลค่าการท่องเที่ยวเพี่อเพิ่มรายได้
 5. รักษาความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติสร้างภาคีใน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ ยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ( Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อม อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ดำารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว